Category

Super 100 ช่อง Workpoint

Category
Super 100

Super 100 อัจฉริยะเกินร้อย ตอนที่ 141 รายการที่จะมีบุคคลที่มีความสามารถมากมายหลากหลายเข้ามาแข่งขันโดยจะมีกรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ตัดสินว่าจะผ่านเข้ารอบหรือไม่